اسپونیدیلو لیستزیس

اسپونیدیلو لیستزیس
دسامبر 14, 2015

 

عبارت است از عدم قرار گیری دو مهره مجاور به طور صحیح بروی هم به نحوی که یک مهر جلوتر از مهره دیگر قرار می گیرد. این حالت سبب درد کمر و پا هنگام فعالیت میگردد که با دراز کشیدن بهتر میشود.  درمان آن در مرحله اول کاهش وزن و ورزش و در صورت عدم پاسخ به درمان جراحی است

e

ارسال شده در بیماری توسط dr-turajyazdi-gw