حمل اشیا

حمل اشیا
دسامبر 12, 2015

در آشپزخانه یا انبار اجسامی که بیشتر مورد نیاز هستند باید در سطح کمر از زمین چیده شود تا نیاز به خم و راست شدن های مکرر نباشد . اجسامی را که باید جابجا کنید تا حد امکان نزدیک به سطح بدن قرار دهید اشیا بلند مثل قالیچه را روی یک شانه حمل کردن بهتر است برای بلند کردن اجسام از روی زمین باید تا حد امکان از قدرت پاها استنفاده کرد و نه از کمر .  اگر لازم است جسمی را از روی پله بالا ببرید در هر لحظه سه نقطه اتکا (دو پا و یک دست ) در هر لحظه در تماس با پلکان باشد اگر لازم است چیزی را بکشید از چرخاندن کمر اجتناب کنید .

k1 k2 k3

ارسال شده در پیشگیری و سلامت توسط dr-turajyazdi-gw